Sri Lanka: deel 6 / part 6.

Udawalawe National Park ligt op de grens van Sabaragamuwa en de Uva-provincies, in Sri Lanka. Het nationale park werd gecreëerd om een toevluchtsoord te bieden voor wilde dieren die verdreven zijn door de bouw van het Udawalawe Reservoir aan de Walawe-rivier, en om het stroomgebied van het stuwmeer te beschermen. De reserve beslaat 30.821 hectaren van het landoppervlak en werd opgericht op 30 juni 1972. Het park ligt op 165 kilometer van Colombo. Udawalawe is een belangrijke habitat voor watervogels en Sri Lankaanse olifanten. Het is een populaire toeristenbestemming en het op twee na meest bezochte park van het land.

Udawalawe ligt op de grens van de natte en droge zones van Sri Lanka. Vlaktes domineren de topografie, maar er zijn ook enkele bergachtige gebieden. De Kalthota-gebied en de Diyawini-watervallen liggen in het noorden van het park en de ontsluitingen van Bambaragala en Reminikotha liggen erin. Het park heeft een jaarlijkse neerslag van 1.500 millimeter, waarvan het grootste deel valt in de maanden oktober tot januari en maart tot mei. De gemiddelde jaartemperatuur is ongeveer 27-28 ° C, terwijl de relatieve vochtigheid varieert van 70% tot 82%.

De habitat rond het stuwmeer omvat moerassen, de Walawe-rivier en zijn zijrivieren, bossen en graslanden. Dode bomen die in het reservoir staan, zijn visuele herinneringen aan de omvang van de bosbedekking vóór de bouw van de Udawalawe-dam. Gebieden van open grasland zijn er in overvloed als gevolg van vroegere chena-landbouwpraktijken. Er is een plantage van teak voorbij de zuidelijke grens, onder de dam, die vóór de verklaring van het park werd geplant. Soorten opgenomen uit het park zijn 94 planten, 21 vissen, 12 amfibieën, 33 reptielen, 184 vogels (waarvan er 33 migrerend zijn) en 43 zoogdieren. Daarnaast zijn 135 soorten vlinders een van de ongewervelde dieren gevonden in Udawalawe.

Zoogdieren.

Het park is in staat een grote kudde Sri Lankaanse olifanten te onderhouden. Udawalawe is een belangrijke habitat voor Sri Lankaanse olifanten, die relatief moeilijk te zien zijn in de open habitats. Veel olifanten voelen zich aangetrokken tot het park vanwege het stuwmeer Udawalawe, waarvan een kudde van ongeveer 250 wordt verondersteld permanent te zijn. Het Udawalawe Elephant Transit Home is in 1995 opgericht met als doel het verzorgen van verlaten olifantenkalveren in het park. Kalveren worden vrijgelaten in het park wanneer ze oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen.

Roestkat, Vissende kat en Sri Lankaanse panter zijn leden van de familie katachtigen huidig ​​in Udawalawe. De Sri Lankaanse Lippenbeer wordt zelden gezien vanwege zijn zeldzaamheid. De sambar, ook wel paardhert of Aristoteleshert genoemd, Sri Lankaanse Axisherten, Indische muntjak, Klein gevlekt dwerghert, wilde zwijnen en waterbuffels zijn onder andere zoogdiersoorten. Goudjakhals, Loewak (civetkatachtigen), Ceylonkroonaap, Ceylonhoelman (familie van de apen van de Oude Wereld) en Zwartnekhaas wonen ook in het park. Een onderzoek dat in 1989 werd uitgevoerd, wees uit dat er in de bossen van Udawalawe een aanzienlijk aantal Sri Lanka-palmroller (civetkatachtigen) wonen. Vijf soorten muizen zijn ook opgenomen vanuit het park. De inheemse Mus fernandoni (knaagdier – muis), bekend van het Yala National Park, werd in 1989 geregistreerd in Udawalawe. Golunda ellioti (knaagdier – rat) en drie soorten mangoesten worden ook opgenomen in het nationale park.

Vogels.

Indische nimmerzat (ooievaars) behoren tot de vele watervogels die naar het park migreren. Udawalawe is ook een goede vogelobservatie-site. Inheemse soorten zoals Ceylondwergfazant, Roodwangmalkoha, Ceylonese tok, Bruinkapjungletimalia en Ceylonhoen (Nationale vogel van Sri Lanka) behoren tot de broed bewonende vogels. Witte kwikstaart en Zwartkapijsvogel zijn zeldzame migranten. Een verscheidenheid aan watervogels bezoeken het reservoir, inclusief Aalscholvers, de Grijze pelikaan, De Indische gaper (ooievaar), Indische nimmerzat (ooievaar), Indische witte ibis en Lepelaar.

Het open park trekt roofvogels aan zoals de Witbuikzeearend, Indische slangenarend, Grote rivierarend, Dwergarend en de Indische kuifarend. Landvogels zijn er in overvloed, en omvatten Indische scharrelaar, Blauwe pauw, Malabarneushoornvogel en Jacobijnkoekoek.

Reptielen en vissen.

Bloedzuiger, Ceylon Prachtagamen, Moeraskrokodillen, Indische varaan, Bengaalse varaan en 30 soorten slangen zijn te vinden in het park. Ceylon straalvinnige karper is een inheemse vissoort die in het park is vastgelegd. Geïntroduceerde Oreochromis spp (Cichliden) of Indische baars, Goerami, Catla catla en rohu (karperachtigen) zijn belangrijke voedselvissen die in het reservoir worden aangetroffen.

Vooraleer je de video bekijkt, wil ik je de verschillen aanduiden tusseSELRES_8c6d408c-2c34-42a5-9cc4-7a485b81cc56SELRES_25de2f4c-61a1-48a3-a660-031a88d4f870n een AfrSELRES_25de2f4c-61a1-48a3-a660-031a88d4f870SELRES_8c6d408c-2c34-42a5-9cc4-7a485b81cc56ikaanse olifant en een Aziatische olifant (Sri Lanka olifant) met bijgevoegde illustratie.

Illustratie Afr en Az. olifant

Bron informatie en illustratie: Wikipedia.

Verschillen zijn:

Grootte: De Afrikaanse olifant is een stuk groter dan de Aziatische olifant.  

Overige verschillen in uiterlijk: De Aziatische soort heeft kleinere slagtanden en oren. De slurf van de Aziatische variant heeft slechts één uitstulping. De Afrikaanse olifant heeft er namelijk twee.

******

Udawalawe National Park lies on the boundary of Sabaragamuwa and Uva Provinces, in Sri Lanka. The national park was created to provide a sanctuary for wild animals displaced by the construction of the Udawalawe Reservoir on the Walawe River, as well as to protect the catchment of the reservoir. The reserve covers 30,821 hectares (119.00 sq mi) of land area and was established on 30 June 1972. The park is 165 kilometres (103 mi) from Colombo. Udawalawe is an important habitat for water birds and Sri Lankan elephants. It is a popular tourist destination and the third most visited park in the country.

Udawalawe lies on the boundary of Sri Lanka’s wet and dry zones. Plains dominate the topography, though there are also some mountainous areas. The Kalthota Range and Diyawini Falls are in the north of the park and the outcrops of Bambaragala and Reminikotha lie within it. The park has an annual rainfall of 1,500 millimetres (59 in), most of which falls during the months of October to January and March to May. The average annual temperature is about 27–28 °C (81–82 °F), while relative humidity varies from 70% to 82%.

The habitat surrounding at the reservoir includes marshes, the Walawe river and its tributaries, forests and grasslands. Dead trees standing in the reservoir are visual reminders of the extent of forest cover before the construction of the Udawalawe Dam. Areas of open grassland are abundant as a result of former chena farming practices.  There is a plantation of teak beyond the southern boundary, below the dam, which was planted before the declaration of the park. Species recorded from the park include 94 plants, 21 fish, 12 amphibians, 33 reptiles, 184 birds (33 of which are migratory), and 43 mammals. Additionally 135 species of butterflies are among the invertebrates found in Udawalawe.

Mammals.

 The park is capable of sustaining a large herd of Sri Lankan elephants. Udawalawe is an important habitat for Sri Lankan elephants, which are relatively hard to see in its open habitats. Many elephants are attracted to the park because of the Udawalawe reservoir, with a herd of about 250 believed to be permanently resident. The Udawalawe Elephant Transit Home was established in 1995 for the purpose of looking after abandoned elephant calves within the park. Calves are released in the park when old enough to fend for themselves.

The rusty-spotted cat, fishing cat and Sri Lankan leopard are members of the family Felidae present in Udawalawe. The Sri Lankan sloth bear is seldom seen because of its rarity. Sri Lankan sambar deer, Sri Lankan axis deer, Indian muntjac, Sri Lankan spotted chevrotain, wild boar and water buffalo are among other mammal species. Golden jackal, Asian palm civet, toque macaque, tufted grey langur and Indian hare also inhabit the park. A study conducted in 1989 found that considerable numbers of golden palm civets inhabit the forests of Udawalawe. Five species of mice also have been recorded from the park. The endemic Ceylon spiny mouse, known from Yala National Park, was recorded in Udawalawe in 1989. Indian bush rat and three species of mongoose are also recorded in the national park.

Birds.

Painted storks are among the many water birds that migrate to the park. Udawalawe is also a good birdwatching site. Endemics such as Sri Lanka spurfowl, red-faced malkoha, Sri Lanka grey hornbill, brown-capped babbler, and Sri Lanka junglefowl (National bird of Sri Lanka) are among of the breeding resident birds. White wagtail and black-capped kingfisher are rare migrants. A variety of water birds visit the reservoir, including cormorants, the spot-billed pelican, Asian openbill, Painted stork, black-headed ibis and Eurasian spoonbill. The open parkland attracts birds of prey such as white-bellied sea eagle, crested serpent-eagle, grey-headed fish eagle, booted eagle, and changeable hawk-eagle. Landbirds are in abundance, and include Indian roller, Indian peafowl, Malabar pied hornbill and pied cuckoo.

Reptiles and fish.

Oriental garden lizards, painted-lip lizards, Mugger crocodiles, Asian water monitors, Bengal monitors and 30 species of snake are found in the park. Garra ceylonensis is an endemic fish species recorded in park. Introduced Oreochromis spp., giant gourami, catla, and rohu are important food fish species found in the reservoir.

Souce: Wikipedia.

Before you watch the video, I want to show you the differences between an African elephant and an Asian elephant (Sri Lanka elephant) with attached illustration.

Illustratie Afr. en Az. olifant2

Illustration by Thomson Safaris.

******

19 februari, dag 5 op Sri Lanka (deel 1) / February 19, day 5 on Sri Lanka (part 1).

De volgende dieren zijn te zien in de video (in chronologische volgorde): Sri-Lanka olifant (Aziatische olifant), Brahmaanse wouw (havikachtigen), Waterbuffels, Blauwe pauw (man), kleine groene bijeneter, Blauwstaart bijeneter, (hangnesten van een of andere soort wevervogels), Pauw (man), Blauwstaart bijeneter, Herpestes mangoest, Sri-Lanka of ook wel Ceylon olifant genoemd, koereiger(s), Waterbuffels, Sri-Lankaanse olifanten, nog meer Waterbuffels en olifanten :-D, Indische kievit, olifant met koereiger(s), Ceylonhoen (Nationale vogel van Sri Lanka), Ceylon Axisherten, Pauw (vrouw), Pauw (man), (schedel van een Waterbuffel), een groep Dikbekkraaien aan het eten van een dode Waterbuffel, Grote zilverreiger, Moeraskrokodil, nog meer Waterbuffels en watervogels, nog enkele moeraskrokodillen, Blauwe reiger, Steltkluut, Indische nimmerzat (ooievaar), Pauw (man), nog een laatste olifant en Waterbuffel met Indische ralreiger en tot slot nog enkele Blauwstaart en kleine groene bijeneters.

Aandacht! Indien deze video kwalitatief slecht is of problemen heeft klik hier om de video te bekijken in betere kwaliteit HD of klik op de HD onderaan het scherm / Attention! If this video is of poor quality or has problems click here to watch the video in better quality HD or click on the HD at the bottom of the screen .

 

 • Na onze Safari-trip hebben we ook nog een bezoek gebracht aan het olifantenweeshuis waar gewonde/gehandicapte en verstoten Aziatische olifanten en baby- olifanten die als wees zijn opgevangen en worden verzorgd. Maar dit is voor in een volgende blog.
 • After our Safari trip, we also visited the elephant orphanage where wounded / handicapped and disowned Asian elephants and orphan baby elephants who have be cared for. But this is in a following blog.

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.

Wordt vervolgd… / To be continued…

 

30 gedachten over “Sri Lanka: deel 6 / part 6.

  1. Dank voor de fijne reactie, Edward! De header foto is een snapshot uit de video (zoals je wellicht ook heb gezien). Ik vond deze ook wel heel leuk om als uitgelichte foto te gebruiken (header). 🙂
   Lieve groetjes, Heidi

   Like

 1. Veel bijgeleerd hier Heidi. Vooral dat verschil tussen de olifanten was me niet bekend. Het filmpje is prachtig met de bijhorend muziek. Zo sfeervol. Ik zou zo mijn koffers willen pakken en erheen gaan.
  Je vat jouw herinneringen wel heel mooi samen in woord en beeld. Daar kun je nog heel lang van nagenieten op deze manier.
  Nog een fijn weekend en lieve groet X

  Geliked door 2 people

  1. Ik denk dat veel mensen de verschillen of het onderscheid niet kennen tussen een Afrikaanse en Aziatische olifant, vandaar dat ik het er aan toegevoegd heb. Het is eens een unieke ervaring en die ik zeker aanprijs om te bezoeken 🙂 Udawalawe National Park is vooral gekend voor de vele olifanten (zoals je in de video hebt kunnen zien), toch moet je geluk hebben dat je ze ziet, want vaker en zeker bij hoge temperaturen zitten ze verscholen in de bossen. Dus we hadden wel geluk die dag. Toch had ik graag meer soorten dieren willen zien, zoals de luipaarden, maar er zijn er niet veel in dit park en zijn ook niet vaak te zien. Wel zijn er meer luipaarden in het Yala National Park. Maar daar is het veel drukker door toeristen bezocht dan het Udawalawe National Park. Toch blij dat je ervan genoten hebt en dankjewel voor je fijne reactie! 🙂
   Geniet van je avond en slaap wel X

   Like

 2. Wat een pracht video Heidi.Ik heb er heel de tijd van genoten.Wel vind ik dat men daar wat riskeert ,want als zo’n olifant chargeert kan je met die jeep geen kanten uit ..Nog niet zo lang geleden zijn 2 toeristen aangevallen door een olifant en vertrappeld,de 4 anderen konden zich redden.Maar proficiat voor de knappe voorstelling waarin ook kleurrijke vogeltjes verschenen wat een mooie mannetjes pauw op versiertocht voor een vrouwtje

  Geliked door 2 people

  1. Je hebt gelijk wat de risico’s aangaat, Marylou. Een safaripark bezoeken is nooit zonder risico’s, want het zijn toch allemaal wilde dieren, dat moet je in aandacht nemen en bewust van zijn! Vooral tijdens de “bronstijd” en als er kalfjes zijn kunnen de olifanten agressiever zijn, dat is ons ook zo gezegd tijdens ons bezoek! Maar dit was nu niet het geval en de olifanten waren rustig en als je zelf ook rustig en aan de regels en wetten van de natuur houdt dan zal er niet snel iets verkeerd gaan. Maar dank voor je fijne reactie en fijn dat je weer van de video hebt genoten… 🙂
   Fijne groetjes, Heidi

   Like

 3. Ik heb zo ongeveer dezelfde gedachten als Natuurfreak bij het zien van de film. Olifanten zijn vast heel vredelievende dieren maar ook Golden Retrievers maken jaarlijks slachtoffers. Hoe klein de kans ook is, maar als het mis gaat bij deze enorme dieren kan je het wel vergeten.

  Dat olifanten slim en intelligent zijn is bekend maar een olifant die zo over een omheining wandelt is wel heel bijzonder. Je vraagt je af of het dan nog zin heeft het park te omheinen 🙂 Wat ik ook erg mooi vond zijn de buffels die massaal verkoeling zoeken in het waterrijke gebied temidden van die dode bomen. Het ziet er bijna apocalyptisch uit in die omgeving

  Geliked door 1 persoon

  1. Er zijn altijd risico’s aan zo een wildpark, Henk! Daar zijn we ons heel goed van bewust, maar als je bang bent, moet je niks meer doen en heb je geen leven meer. Ook thuis kan er wat gebeuren met al dan niet grote of kleine gevolgen… of dat je verongelukt! Je mag er gewoon niet teveel aan denken en hopen dat alles goed gaat.
   Wat de omheining betreft, dat vroeg ik me ook af wat de zin ervan is? 🙂 Ik had graag nog meer willen zien van het park, want volgens mijn aanzien hebben we er nog maar een gedeelte van gezien. Maar wie weet als we nog ooit eens terug gaan 🙂
   Fijne groetjes, Heidi

   Geliked door 1 persoon

 4. Fantastic video, Heidi. Many amazing things…love the colorful birds, the mongoose, and of course, the incredible elephants. The elephant using the post to cross over the fence was incredible. Such smart, and emotionally intelligent animals. Thank you!

  Geliked door 2 people

 5. So much information in one post. I love it thank You. I have not seen elephant in the nature live, but camels in Egypt, where my wife rode one. To make this post You have done huge and great work!

  Happy new week,

  Geliked door 1 persoon

  1. Some people like to get information, others prefer to only look at photos, so something for everyone and I’m happy if I can satisfy my visitors 🙂 I am glad you like it 🙂
   Have a fine evening, Heidi

   Geliked door 1 persoon

 6. Je zult bij dit uitstapje wel ogen te kort gekomen zijn … Wat een spannend geheel. Vooral als er zo’n olifant op je auto afkomt 🙂 Bijeneters zijn toch mijn favorieten, die zijn zoooo mooi en leuk dat op het laatst die pauw loopt te pronken.

  Geliked door 1 persoon

  1. Inderdaad, en toch ik heb het gevoel dat ik nog zo weinig heb gezien. Ik had nog veel meer dieren willen zien. Dat met die olifant was even spannend, dan hou je wel heel even stil, want je weet niet hoe zo een enorm dier gaat reageren!? Ik kan me voorstellen dat mijn man op dat ogenblik niet helemaal er gerust in was, hij zat wel langs die kant! Maar de kolos passeerde rustig langs onze auto 🙂 Ja, de bijeneters zijn zeer mooie en leuke vogeltjes. Ik was dan ook blij dat ik er gezien heb en vooral ook heb kunnen vastleggen.
   Fijne avondgroetjes, Heidi

   Geliked door 1 persoon

   1. Jaja uw man zag hem komen en keek hem efkes in de ogen en zei. Vandaag niet he. Toen flapperde hij met zijn oren en hij zag dat het goed was. Had hij langs de andere kant gepasseerd dan zou de olifant wellicht anders gereageerd hebben. Hoe, dat zal een raadsel blijven want ik weet niet hoe groot zijn honger was in een stukje mals vlees 🙂
    Heel mooie reportage hoor. Om fier op te zijn.

    Geliked door 1 persoon

  1. They are fantastic animals and also very smart! I was happy to see them and we were lucky that we were able to see a lot of them that day. It is not the case every day and often they hide at the forest. Thanks for your visit and nice comment!
   Warm regards, Heidi

   Geliked door 2 people

 7. Hallo Heidi. Wat heb jij schitterend mooie verhaal geschreven over deze olifant. Heel interessant blog om te lezen.
  Wat mooi filmpje. Je ziet ook gelijk andere dieren tegen komen. Je foto’s zijn prachtig geworden. Ik heb hier genoten om te zien. Ik krijg hier warme gevoel van. Zo mooi Heidi.Muziek is geweldig mooi om te luisteren. Puur genieten!!!!❤️❤️❤️❤️

  Fijne avond. Lieve groetjes Jacqueline & Ferry.🐘🐘🐘

  Geliked door 1 persoon

  1. Hallo Jacqueline en Ferry,
   Olifanten zijn fantastische dieren en ook heel slim (zoals je in het filmpje kon zien) 🙂 We hadden het geluk er heel veel te zien die dag, want dat is niet altijd het geval. Vaker houden ze zich verscholen in de bosjes. Ook de andere dieren waren leuk om te zien, alleen de luipaarden miste ik wel een beetje, maar ik heb van die dag genoten 🙂 Fijn dat jullie ook van het filmpje en de muziek hebben genoten… 🙂
   Voor jullie ook een fijne avond en slaap wel, lieve groetjes, Heidi en de kattenfamilie

   Geliked door 1 persoon

 8. Lovely post and fascinating video. As you rightly said there are dangers everywhere but we have to take a call. Seeing the animals in their natural habitat is a blessing. They look healthy and well cared for. And you were treated to a spirited peacock and baby elephant dance!

  Geliked door 1 persoon

  1. It was a lovely day and we were lucky to see a lot of elephants. It is not always so that you see them every day and often they hide at the forest. We also visited the elephant orphanage Where they take care of the baby and wounded elephants, but that is for a next blog 🙂
   Warm regards, Heidi

   Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s