Sri Lanka: deel 4 / part 4.

Tsunami Honganji Vihara: Tsunami memorial Hikkaduwa.

Hikkaduwa herdenkt met de “Gedenkplaat” en “het Boeddhistische standbeeld” geschonken door de mensen van Japan die een sterke culturele band hebben met Sri Lanka, als een eerbetoon aan de 1.700 mensen die zijn omgekomen toen de tsunami van 2004 een trein vernietigde in West-Sri Lanka.

Direct aan de kust ten noorden van Hikkaduwa staat dit beeld van een staande Boeddha die uitkijkt over de golven met zijn handen in de abhaya-mudra (Boeddha-pose die onbevreesdheid en bescherming overbrengt). Het standbeeld is een replica van de Bamiyan Boeddha uit Afghanistan, die in 2001 door de Taliban werd vernietigd.

Bron: www.lonelyplanet.com/

Tsunami Memorial in Periliya nabij Galle.

Langs de kant van de weg staat een monument dat is opgericht om de meer dan 50.000 mensen te herinneren die zijn omgekomen op 26 december 2004.

Bron: https://theplanetd.com/

******

Tsunami Honganji Vihara: Tsunami memorial Hikkaduwa.

Hikkaduwa commemorates with the “Memorial plaque” and “the Buddhist statue” donated by the people of Japan who have strong cultural links with Sri Lanka, as a tribute to the 1,700 people who were killed when the tsunami of 2004 destroyed a train in Western Sri Lanka.

Right on the coast north of Hikkaduwa is this statue of a standing Buddha facing the waves with his hands in the abhaya mudra (Buddha pose conveying fearlessness and protection). The statue is a replica of Afghanistan’s Bamiyan Buddha, which was destroyed by the Taliban in 2001.

Source: www.lonelyplanet.com/

Tsunami Memorial at Periliya near Galle.

On the roadside there is a monument erected to remember the over 50,000 people who died on December 26, 2004.

Source: https://theplanetd.com/

******

Wat is het Raksha-masker?

Een Raksha-masker is een masker dat Sri Lankanen veel gebruiken op festivals en culturele dansen. Raksha betekent “demon” en de maskers zijn apotropaïsch wat betekent dat het bedoeld is om het kwaad af te weren. Ze zijn geschilderd in levendige kleuren, met uitpuilende ogen en vooruitstekende tongen en ze beelden verschillende soorten demonen af. Raksha-maskers vormen het laatste aspect van het Kolam-ritueel en zijn een eerbetoon aan de Râkshasa’s, een ras dat eerder Sri Lanka regeerde en 24 verschillende vormen kon aannemen. Maar slechts een paar van deze vormen worden uitgevoerd, waarvan sommige Naga Raksha (cobra-masker), Gurulu Raksha (masker van de vogel) en Maru Raksha (masker van de demoon van de dood) zijn.

Wat is de symboliek van de kleur, vorm, gezichtsuitdrukking van het masker?

De kleur van de maskers vertegenwoordigt meestal de kleur van de demon waarvan zij geloofden dat die eruitzag. De maskers hadden vaak dezelfde vormstijl, die lang, smal en puntig was. Gezichtsuitdrukkingen op het masker zijn behoorlijk vreemd. Sommigen zien er dwaas uit terwijl anderen intimiderend zijn. Intimiderende maskers zouden scherpe, puntige tanden met uitpuilende ogen hebben, terwijl dwaze maskers minder intensieve ogen zouden hebben en zouden glimlachen met mensachtige tanden.

Brand:

Het Ginidella Raksha-masker is een Raksha-masker wat betekent dat het zijn taak is het kwaad af te weren. Dit masker vertegenwoordigt de emotie-woede en daarom zijn de kleuren rood, oranje en geel. De patronen op de oren weren al het kwaad af. De patronen op de oren en het gezicht trekken echt uw aandacht die het Sri Lankaanse volk echt belangrijk vond.

Slang:

Het Naga Raksha-masker, ook bekend als de Snake Demon, gebruikt veel kleuren en patronen. Het meest opvallende en aantrekkelijke patroon is het haar dat is gevormd in cobra’s, vandaar de naam Snake Demon. Het heeft een heel lange Tong om zijn vijanden te ruiken en de tanden om ze op te eten, wat in dit geval het Sri Lankaanse volk is.

Pauw:

Het Peacock-masker moet vrede en harmonie brengen, daarom zijn de heldere prachtige kleuren wit en blauw. Een pauw is ook bekend om vrede en harmonie te brengen. Dit masker weert kwade geesten en spoken af.

Bron: http://rakshamask.tumblr.com/

******

What is the Raksha Mask?

A Raksha mask is a mask that Sri Lankans use a lot in festivals and cultural dances. Raksha means “demon” and the masks are apotropaic which means that it is intended to ward off evil. They are painted in vibrant colors, with bulging eyes and protruding tongues and they depict various types of demons. Raksha masks are the final aspect of the Kolam ritual, and they are a tribute to the Rakshasas, a race that earlier ruled Sri Lanka and could assume 24 different forms. But only a few of these forms are performed, some of which are Naga Raksha (cobra mask), Gurulu Raksha (Mask of the Bird) and Maru Raksha (Mask of the Demon of Death).

What is the symbolism of the color, shape, facial expression of the mask?

The color of the masks usually represent the color of the demon which they believed it looked like. The masks often had the same shape style, which was long, narrow and pointy. Facial expressions on the mask are quite strange. Some would look foolish whilst others intimidating. Intimidating masks would have sharp, pointy teeth with bulging eyes while foolish masks would have less intensifying eyes and smiling with human-like teeth.

Fire:

The Ginidella Raksha mask is a Raksha mask which is means its job is to ward off evil. This mask is representing hee arson anger which is why the colors are red, orange, and yellow. The patterns on hee ars are warding off hee ars. The patterns on hee ars and the face really draw your attention which the Sri Lankan people found really important.

Snake:

The Naga Raksha mask, also known as the Snake Demon, uses a lot of colors and patterns to it. The most noticeable and attractive pattern is the hair which is shaped into cobras, therefore the name Snake Demon. It has a very long Tung to smell its enemies and the teeth to eat them which in this case are the Sri Lankan people.

Peacock:

The Peacock mask is supposed to bring peace and harmony, therefore the bright beautiful colors white, and blue. A peacock is also know to bring peace and harmony. This mask also wards off evil spirits and ghosts.

Source: http://rakshamask.tumblr.com/

******

Galle is de hoofdstad van de Zuidelijke Provincie op Sri Lanka en het gelijknamige district Galle. De havenstad heeft zo’n 94.000 inwoners.

In de stad valt nog veel te zien van de Nederlandse overheersing in de 17e en 18e eeuw. In deze tijd was Galle de belangrijkste havenstad van Sri Lanka. Daarom werd in 1663 door de Nederlanders een 36 hectare groot fort gebouwd, dat tegenwoordig op de werelderfgoedlijst staat. Dit fort heeft tijdens de tsunami van 26 december 2004 zijn dienst bewezen; het heeft een groot deel van de stad beschermd door de golf aanzienlijk af te remmen.

De Nederduits Gereformeerde “Groote Kerk”, oorspronkelijk gebouwd in 1640 en herbouwd rond 1755, heeft een vloer met daarin diverse grafstenen van de oude Nederlandse begraafplaatsen.

Het eerste (veel kleinere) fort is gebouwd in 1588 door de Portugezen. In het jaar 1640 wordt het fort door Nederlandse troepen veroverd en daarna aanzienlijk verstevigd en uitgebouwd. De vesting heeft een totale oppervlakte van 52 hectare. Van 1646 tot 1658 was Galle de zetel van de Nederlandse regering op Ceylon. In 1656 werd Colombo veroverd en enige jaren later werd deze stad de zetel van het Hollandse gouvernement. In 1775 wordt een nieuwe protestantse kerk in barokstijl gebouwd, de Groote Kerk. Het originele orgel van de kerk is nog steeds aanwezig. In 1796 komt het fort in Britse handen. In 1837 werd onderwijs in de Nederlandse taal verboden, al is de invloed van deze taal nog altijd merkbaar. Tijdens de Tsunami van 2004 raakt het gebouw licht beschadigd.

Het fort kent nog een aantal Nederlandstalige straatnamen, zoals de Moorse Kramerstraat, de Zeeburgstraat, Middelpuntstraat en de Kerkstraat. De oude poort van de stad heeft het wapen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen twee leeuwenfiguren en daaronder het jaartal 1669. Aan de andere kant van de poort bevindt zich een Engels wapen.

Bron: Wikipedia.

******

Galle is the capital of the Southern Province in Sri Lanka and the Galle district of the same name. The port city has about 94,000 inhabitants.

There is still much to see in the city of Dutch rule in the 17th and 18th centuries. In this time Galle was the most important port city of Sri Lanka. That is why in 1663 the Dutch built a 36-hectare fort, which is now on the World Heritage List. This fort proved its worth during the tsunami of December 26, 2004; it has protected a large part of the city by significantly slowing the wave.

The Dutch Reformed “Groote Kerk”, originally built in 1640 and rebuilt around 1755, has a floor with several tombstones from the old Dutch cemeteries.

The first (much smaller) fort was built in 1588 by the Portuguese. In the year 1640, the fort was conquered by Dutch troops and then considerably strengthened and expanded. The fortress has a total area of 52 hectares. From 1646 to 1658, Galle was the seat of the Dutch government in Ceylon. In 1656 Colombo was captured and a few years later this city became the seat of the Dutch government. In 1775 a new Protestant church is built in Baroque style, the Groote Kerk. The original organ of the church is still present. In 1796 the fort comes in British hands. In 1837 education in the Dutch language was banned, although the influence of this language is still noticeable. During the Tsunami of 2004 the building will be slightly damaged.

The fort still has a number of Dutch street names, such as Moorish Kramerstraat, Zeeburgstraat, Middelpuntstraat and Kerkstraat. The old gate of the city has the coat of arms of the Dutch East India Company between two lion figures and underneath the year 1669. On the other side of the gate is an English coat of arms.

Source: Wikipedia.

******

17 februari, dag 3 (deel:2) op Sri Lanka / February 17, day 3 (part:2) on Sri Lanka.

Volgende bezoeken van de dag zijn… / Next visits of the day are …

Hikkaduwa, Mask shop, Galle.

Zijde fabriek.

Wat is zijde en hoe wordt zijde gemaakt?

Zijde is een natuurlijke substantie die wordt afgescheiden door bepaalde insecten en stolt bij contact met de lucht. Het bekendst voor haar productie is de zijderups (Bombyx mori), de larve van een vlindersoort. Rupsen maken er hun cocon mee maken. Zowel de textielvezel als het uiteindelijke textiel wordt aangeduid als zijde. Zijden weefsels zijn geliefd vanwege hun glans, souplesse en zachte textuur, maar de productie is kostbaar.

Bron: Wikipedia.

Het proces.

De zijderups legt tot 400 eitjes in één keer. Na ongeveer twee weken komt uit het ei een larve. De larve voedt zich met moerbeibladeren en blijft eten tot hij tienduizend keer zo zwaar is en ongeveer acht cm lang. Als de larve in een pop veranderd, gaat hij vloeibare substantie/zijde afscheiden via zijn speekselklieren. Als die vloeibare zijde met lucht in aanraking komt, wordt het een ononderbroken draad. De larve wikkelt de draad om zichzelf heen en maakt er een dikke, warme cocon van. Voordat de zijde wordt geweven, wordt eerst de lijmstof uit de zijde gekookt. Dit proces wordt ontbasten genoemd. Het gewicht van de zijde neemt hierdoor sterk af. Om dit effect tegen te gaan wordt de zijde soms verzwaard. Verder is er ‘ ruwe zijde’, die meestal wel is geverfd maar niet is gekookt.

Bron: www.schooltv.nl

******

Silk factory.

What is silk and how is silk made?

Silk is a natural substance that is secreted by certain insects and solidifies on contact with the air. Best known for her production is the silkworm (Bombyx mori), the larva of a butterfly species. Caterpillars make their cocoon with it. Both the textile fiber and the final textile are referred to as silk. Silk fabrics are popular because of their luster, suppleness and soft texture, but the production is costly.

Source: Wikipedia.

The process.

The silkworm lays up to 400 eggs at once. After about two weeks, a larva comes out of the egg. The larva feeds on mulberry leaves and continues to eat until it is ten thousand times as heavy and about three point fifteen inches long. If the larva changes into a pupa, it will secrete liquid substance / silk through its salivary glands. When that liquid side comes into contact with air, it becomes an uninterrupted wire. The larva wraps the wire around itself and turns it into a thick, warm cocoon. Before the silk is woven, the adhesive is first cooked from the silk. This process is called defaming. This reduces the weight of the silk considerably. To counteract this effect, the silk is sometimes aggravated. There is also ‘raw silk’, which is usually painted but has not been cooked.

Source: www.schooltv.nl

******

Zeeschildpaddenkwekerij, Ambalangoda.

De zeeschildpaddenkwekerij houdt zich niet alleen bezig met kweken, maar ook met de opvang en verzorgen van gewonde zeeschildpadden.

Het leven van een zeeschildpad is niet zonder gevaar. Velen komen in de netten van vissers verstrikt en raken zo verwond! Het doel van de verzorgers is de zeeschildpadden te redden en te verzorgen. Sommige van deze dieren geraken een poot kwijt en kunnen niet meer in de zee terug gebracht worden. Ze verblijven dan de rest van hun leven op de kwekerij en krijgen alle zorgen die ze nodig hebben. Toeristen zijn vrij om te doneren of een zeeschildpad te adopteren. Hiermee steun je een goed doel!

******

Sea turtle hatchery, Ambalangoda.

The sea turtle hatchery is not only concerned with breeding, but also with the shelter and care of injured sea turtles.

The life of a sea turtle is not without danger. Many get entangled in the nets of fishermen and get injured! The goal of the carers is to save and care for the sea turtles. Some of these animals get lost a leg and can not be returned to the sea. Then they spend the rest of their lives at the hatchery and get all the care they need. Tourists are free to donate or adopt a sea turtle. With this you support a good cause!

En om mijn verjaardag af te sluiten in schoonheid, een diner voor twee wine-smiley-transparent Het was een verjaardag om nooit meer te vergeten emoticon_glimlach

And to close my birthday in beauty, a dinner for two wine-smiley-transparent It was a birthday never to be forget  emoticon_glimlach

Als je de foto’s vergroot wil bekijken, klik dan een foto aan! / If you want to enlarge the photos, click on a picture!

Bedankt voor jullie bezoek. / Thanks for your visit.

Wordt vervolgd… / To be continued…

 

27 gedachten over “Sri Lanka: deel 4 / part 4.

 1. Heel interessante uitleg en info .Niet te geloven dat er zo’n massa mensen gedood werden door een tsunami.Maar prachtige foto’s om je verjaardag af te sluiten en dus late maar gemeende verjaardagswensen

  Geliked door 1 persoon

 2. Goedemorgen Heidi,
  Deze reis is heel indrukwekkend om te lezen. Was erg toen tsunami zoveel gedood zijn. Vreselijk tijd geweest daar. Moesten weer helemaal opbouwen. Mooie grote beeld om te zien. Zo groot. Filmpje is erg leuk om te zien hoe en wat. Begrafenis is daar heel groot. Schildpadden zijn daar nauwkeurig in gaten gehouden. Wat mooi om laten zien. Je mocht ook kleintjes vast houden. Heel bijzonder Heide. Je was ook jarig geweest. Wat hebben heel erg leuk gedaan op de bed met soort handdoek. Daar kunnen heel goed. IK heb ook ergens anders op tv gezien. Ik vond leuk om te kijken ernaar. Prachtig hotel. Eten wat ziet echt goed uit. Jullie hebben zeker genoten. Ik kijk vast volgende bezoek. Ik wens jou fijne dag.
  Lieve groetjes Jacqueline & Ferry.🐰❤️

  Geliked door 1 persoon

  1. Goede middag Jacqueline en Ferry,
   Zo’n tsunami is erg verwoesten en natuurlijk heel erg van al die slachtoffers, zoveel mensenlevens het genomen heeft! Gelukkig zijn er nog altijd mensen die zorgen voor het welzijn van de dieren! De origami met handdoeken vind ik ook heel leuk, ik wou dat ik het ook kon 🙂 Het hotel is prachtig en niks op aan te merken. Alles is goed en netjes verzorgd, van de kamer tot het eten. Wij hebben er zeker van genoten! 🙂 Dank jullie voor de fijne reactie!
   Lieve groetjes, Heidi en de kattenfamilie

   Like

 3. Heel veel indrukken deden jullie daar op, maar ook ik via dit blog. Prachtig gedaan met veel interessante weetjes! Weer veel bijgeleerd.
  Maar vooral fijn dat we jou te zien krijgen. Wat zie je er goed uit Heidi! Een echt model! 👌
  Bij deze nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag! Een verjaardag om nooit te vergeten, dat geloof ik goed.🎉🎁🎈
  Ik heb hier gewoon kunnen meegenieten en dat is heel fijn.
  Geniet nog van je dag. Lieve groet Xxx

  Geliked door 1 persoon

  1. Het is altijd fijn als je iets kan bijleren en ook fijn als je van de blog kan genieten! 🙂 Hartelijk dank voor fijne compliment en de felicitatie voor mijn verjaardag, Bea! Ik vind het ook wel fijn als ik de mens achter het blog eens te zien krijg 😉 🙂
   Lieve groet en een fijn dag, geniet… Xxx

   Geliked door 1 persoon

 4. Wat een interessante informatie, en prachtige silde shows Heidi, die maskers zijn heel bijzonder en kleurrijk. En dan ook nog jarig zijn, tijdens jullie verblijf daar, één groot feest!!
  Lieve groetjes, Edward.

  Geliked door 1 persoon

  1. Dank voor de fijne reactie, Edward! Ja jarig worden tijdens zo een mooie vakantie maakt het wel heel bijzonder 🙂 Wij hebben het masker van de pauw (Peacock Mask) gekocht, die staat voor vrede en harmonie en kwade geesten weert, dat past echt wel bij mij 🙂
   Lieve groetjes, Heidi

   Like

 5. die enorme boeddha laat zich door een eventuele volgende tsunami niet uit het veld slaan maar of de bevolking er iets aan heeft ? Ik heb in die dagen toch wel redelijk aan de buis gekluisterd gezeten maar het verhaal van de rampzalige trein kan ik me niet meer zo herinneren. Mooi dat ook in jou blog toch weer nieuwe info opduikt.

  Geliked door 1 persoon

  1. Eerlijk gezegd wist ik het ook niet van de treinramp tijdens de tsunami en ben het ook pas te weten gekomen bij het opzoeken naar informatie. Het is ook moeilijk te geloven dat hierbij alle 1700 slachtoffers zijn gevallen. Ik denk dat er geen trein is die zoveel mensen kan vervoeren, het zal dus wel van de hele tsunami tragedie op het eiland zijn, het aantal slachtoffers, vermoed ik.

   Geliked door 1 persoon

 6. Lieve Heidi
  Wat een mooi blog met heel veel informatie en daarom wil ik ook de tijd nemen om rustig te lezen en te kijken naar de filmpjes .Ik heb genoten al zal ik natuurlijk niet alles onthouden .De filmpjes zijn ook zo mooi en ik geniet van de mooie achtergrond muziek.Een beetje laat maar als nog gefeliciteerd met je verjaardag
  Liefs Elisabeth

  Geliked door 1 persoon

  1. Lieve Elisabeth,
   dank voor je bezoekje en fijne reactie! Je hoeft ook niet alles te onthouden, ik onthoud ook niet alles. Het belangrijkste is voor mij dat je van de beelden, muziek en sfeer kan genieten… En ik ben blij als ik daarin slaag mensen een goed gevoel te geven bij mijn berichten / post. 🙂 Ook bedankt voor de verjaardagwensen aan mij! 😀 Ik had die ook niet op de dag zelf gepost en beter laat dan nooit, ja toch 🙂
   Liefs, Heidi

   Like

  2. Lieve Elisabeth,
   ik wil je even laten weten dat ik je site adres per ongeluk kwijt ben geraakt. Kan je me deze nog eens opnieuw doorsturen asjeblieft? Alvast bedankt en graag tot horens/ziens 🙂
   Liefs, Heidi

   Like

  1. Thanks for your fine comment, Sidran! I do my best to bring my post as well as possible and informative and that the visitors could enjoy … 🙂 Also thanks for the birthday wishes to me! 😀 Enjoy your day…
   Warm regards, Heidi

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s